Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden bepalen het wettelijk kader waarin elke reservering plaatsvindt. Lees ze aandachtig door.

Art. 1 – Identificatie, definities en reikwijdte van de algemene beschikbaarheidsvoorwaarden

Art. 1.1 – Provider identificatie

De “Grotten van Neptunus” is een activiteit beheerd door het ASBL Office Communal du Tourisme Couvinois, gevestigd in België, aan Avenue de la Libération 2- 5660 Couvin. telefonisch bereikbaar op het nummer +32 (0) 60/311954. per e-mail via het adres info@grottesdeneptune.be
De ASBL Office Communal du Tourisme Couvinois is geregistreerd met de BTW onder het nummer BE419.658.325 en is geregistreerd bij de Carrefour Banque des Entreprises onder het nummer BE0419.658.325.

Art. 1.2 – 1.2. Definities

door:

Klant “: de klant die een dienst boekt die door de Dienstverlener op de Website beschikbaar is gesteld;

Algemene voorwaarden “:deze algemene voorwaarden;

Reservering “: het provisiecontract dat de dienstverlener aan het einde van de reserveringsprocedure aan de klant bindt, inclusief de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor toegang tot de activiteit;

Aanbieder “: de natuurlijke of rechtspersoon (of zijn vertegenwoordiger) die eigenaar is van de activiteit die aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;

Service “: activiteit die door de dienstverlener beschikbaar wordt gesteld en door de klant kan worden geboekt, namelijk online via de website geboekte koop- / verkoopcontracten strekking.

De Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relaties die de dienstverlener met de Klant aangaat. Ze zijn een essentieel onderdeel van het contract. Bijgevolg kan van deze voorwaarden alleen worden afgeweken als de aanbiederheeft zijn voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven. Daarom kan de Klant op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, wat deze ook mogen zijn. Indien de Klant wenst af te wijken van de Algemene Voorwaarden, moet hij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst een uitdrukkelijk verzoek indienen. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden echter aanvullend van toepassing.

Art. 2 – Doel en aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1. voorwerp

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en alle online- koop- / verkoopcontracten die via de website worden gesloten.

2.2. aanvaarding

Elk voorbehoud van de klant gaat ervan uit dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk aanvaard, ook al heeft hij geen handgeschreven handtekening op deze voorwaarden aangebracht.

De klant en de dienstverlener komen overeen dat de bevestiging van de reservering door de klant definitief is wanneer hij op de knop “Ik accepteer de voorwaarden …” klikt.Daarbij verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Hij bevestigt zijn reservering en betaalt “.

Dit is een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Deze elektronische handtekening drukt daarom de instemming van de klant uit aan het aanbod van de dienstverlener, enerzijds, en de acceptatie van de algemene voorwaarden anderzijds.

Art. 3 – Elektronische bewijsmiddelen

In het kader van hun relaties accepteren de klant en de dienstverlener elektronische bewijsmiddelen, zoals elektronische mails (e-tickets) en registraties binnen elektronische systemen.

Art. 4 – Betaling

Elke reservering door de website is onderworpen aan volledige betaling voor de service en is afhankelijk van de uitgifte van e-tickets.

Art. 5 – Gebruiksvoorwaarden

De klant verbindt zich ertoe om online gekochte tickets of abonnementen alleen te gebruiken onder de voorwaarden die in het aanbod zijn vastgelegd. In het bijzonder kunnen ze alleen worden gebruikt voor diensten binnen de daarin vermelde geldigheidsduur.

Naar aanleiding van de weersomstandigheden of als gevolg van onvoldoende prestatiecapaciteit die door de dienstverlener wordt erkend, moet echter rekening worden gehouden met mogelijke wachttijden of zelfs regelrechte uitstel.

De provider houdt vol dat het soms onmogelijk is om de uitvoering van de service op een tijdstip of zelfs op een voorgeprogrammeerde datum te garanderen.

Voor zover mogelijk zal de serviceprovider een vervangingsdatum aanbieden of, in geval van gedwongen annulering, de volledige service terugbetalen.

Er kan echter geen extra intrekking worden geclaimd.

De dienstverlener is bevoegd om een identiteitsbewijs of de kaart die recht geeft op een korting op te vragen bij elke persoon die een gereduceerd tarief wenst te gebruiken en bij elke persoon die een abonnement heeft.

Art. 6 – Restitutiebeleid

Vanaf hun aankoop door de klant kunnen de ticket (s) niet worden geruild, doorverkocht of terugbetaald.

In ieder geval geeft een gekocht ticket geen aanleiding tot restitutie, zelfs niet als het ticket tijdens de geldigheidsperiode niet door de klant is gebruikt, behalve wat is vermeld in de artikel 5.

Art. 7 – Aansprakelijkheid

De cliënt moet zich gedragen als een normaal voorzichtige, ijverige man en zijn gedrag aanpassen aan de omstandigheden.

Als het een fysieke activiteit is, moet de klant in goede gezondheid zijn en geen last hebben van affectie of contra-indicatie voor de uitoefening van de genoemde service.

De klant verbindt zich ertoe de veiligheidsinstructies op te volgen die door de dienstverlener en zijn personeel zijn gegeven of op de bedieningslocatie zijn weergegeven.

De klant kan de uitvoering van de activiteit worden geweigerd om redenen die hem kunnen worden toegeschreven, zoals:

  • Deniet-naleving van de voorschriften van de aanbieder,
  • Niet-naleving van de instructies en aanbevelingen van de dienstverlener en zijn medewerkers,
  • De eigen veiligheid of die van derden in gevaar brengen.

In dit verband wijst de dienstverlener alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval.

Art. 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De dienstverlener verbindt zich ertoe de wettelijke regels betreffende de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Art. 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot online koop- / verkoopcontracten op de website is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Geschillen of geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de activiteit zich bevindt.